شواهد خیالى
51 بازدید
محل نشر: مجله دارالحدیث شماره 35
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نقدی است بر کتاب احادیث خیالی تالیف صالحی نجف آبادی ، وی مدعی است که به جهت شباهت اسمی ابو جعفر (طبری ) با ابو جعفر ( امام باقر ع) طبرسی اقوال طبری را از تفسیر تبیان شیخ طوسی با احادیث امام باقر اشتباه گرفته و به عنوان احادیث امام باقر ع وارد مجمع البیان کرده و دیگران همچون المیزان هم به تبع طبرسی چنین کرده اند ، در این مقاله اثبات شده است که طبرسی اشتباه نکرده بلکه مؤلف نادرست قضاوت کرده است.